Regulamin

REGULAMIN E-SKLEPU

 

 

 

obowiązuje od 01.01.07.2024 r.

 

Spis treści

 1. DEFINICJE

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 3. WYMOGI TECHNICZE

 4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 5. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 6. PRODUKTY

 7. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 8. CENA PRODUKTÓW

 9. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 10. WYSYŁKA I DOSTAWA

 11. REKLAMACJA PRODUKTU

 12. KONTAKT I REKLAMACJE USŁUG

 13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 14. DANE OSOBOWE

 15. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 16. PRAWA AUTORSKIE

 17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 18. ZMIANA REGULAMINU

 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. DEFINICJE

  Wyrazy lub zwroty pisane z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:

  1. „Chat” – Usługa umożliwiająca zadawanie Nam pytań na żywo dotyczących asortymentu

   Sklepu, oferowanych przez Nas Usług oraz funkcjonalności Sklepu.

  2. „Dni Robocze” – od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

  3. „Formularz Zamówienia” – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, w którym podajesz swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia oraz określasz niektóre warunki Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności.

  4. „K.C.” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z

   późniejszymi zmianami).

  5. „Klient” – Ty, użytkownik Sklepu, będący Konsumentem.

  6. „Konsument” – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  7. „Klient-Konsument” – Ty, osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z Twoją działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Ciebie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   Przykład: osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dotyczącą odsprzedaży karmy dla zwierząt kupuje „na fakturę” świece. Zakup świec nie jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, więc można ją uznać za Klienta-Konsumenta w zakresie umowy sprzedaży dotyczącej świec.

  8. „Konto” - Usługa umożliwiająca m.in. dokonywanie Zamówień bez każdorazowego wypełnienia Formularza Zamówienia, podgląd historii Zamówień, zmianę danych.

  9. „Koszyk” – Usługa, dzięki której widoczne są wybrane przez Ciebie Produkty i masz możliwość ustalenia i modyfikacji Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów.

  10. „Polityka” – Polityka prywatności, czyli dokument dostępny pod adresem sklep.animalisland.eu/policies/privacy-policy, w którym przekazujemy wszystkie informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

  11. „Porzucony koszyk” – Usługa przypomnienia o niedokończonym zamówieniu i pozostawieniu Produktów w Koszyku.

  12. „P.T.” - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576

   z późniejszymi zmianami).

  13. „Regulamin” – ten dokument wskazujący zasady dokonywania zakupów w Sklepie.

  14. „Sklep” - sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.animalisland.eu.

  15. „Sprzedawca” – my, Animal Island Sp. z o.o.

  16. „Produkt” – rzecz ruchoma aktualnie dostępna w Sklepie.

  17. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży na odległość zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

  18. „Usługa” – usługi świadczone przez Nas drogą elektroniczną, w szczególności Koszyk, Konto, Newsletter, Chat.

  19. „U.Ś.U.D.E.” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

   144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

  20. „Zamówienie” – oświadczenie woli składane przez Ciebie za pomocą Formularza Zamówienia

   i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

    

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Animal Island, działający pod adresem sklep.animalisland.eu, prowadzony jest przez Animal Island Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, adres: 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000856742, posiadającą numer NIP 7962998028 REGON: 386846686 z kapitałem zakładowym w wysokości 627. 000,00 PLN.

  2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie, a w szczególności zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz zasady korzystania z Naszych Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także zasady korzystania ze Sklepu.

  3. Korzystając ze Sklepu i z Naszych Usług zobowiązany jesteś do zapoznania i przestrzegania Regulaminu, w szczególności zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

  4. Możesz uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie i miejscu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin dostępny jest zawsze na stronie internetowej Sklepu pod adresem animalisland.eu/pages/regulamin-sklepu.

  5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2024.

   

 3. WYMOGI TECHNICZE

  Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz korzystania z Naszych Usług należy:

  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz z aktualną wersją przeglądarki internetowej,

  2. włączyć w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

   

 4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

  1. Sklep funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie.

  2. Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich, którzy spełniają wymagania techniczne określone w pkt. III Regulaminu.

  3. Korzystanie ze Sklepu jest jednoznaczne z akceptacją przez Ciebie treści Regulaminu.

  4. Twoim obowiązkiem jest korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z treścią Regulaminu, z poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.

  5. W szczególności zabronione jest ingerowanie w działanie Sklepu, w tym zmienianie kodu Sklepu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Sklepu.

  6. Ten Regulamin stanowi również wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 U.Ś.U.D.E. oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 P.T.

 5. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. W ramach Sklepu świadczymy drogą elektroniczną następujące Usługi:

   1. Konto

    1. W celu założenia Konta w Sklepie należy podać niezbędne dane. Następnie należy ustawić hasło oraz zaakceptować Regulamin i Politykę oraz aktywować przycisk

     „Zarejestruj się” (lub inny o równoważnej treści). Twój login stanowi adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie założenia Konta.

    2. Możesz założyć tylko jedno Konto w Sklepie na ten sam login/adres mailowy.

    3. Jesteś zobowiązany do zachowania hasła w tajemnicy. Z uwagi na zagrożenia związane z dostępem do Internetu rekomendujemy regularną zmianę hasła, nie rzadziej niż raz na 30 dni.

    4. Usługa Konta umożliwia skorzystanie z następujących funkcjonalności:

      

     1. podgląd historii zamówień,

     2. wystawienie ocen Produktów,

     3. możliwość dodawania Produktów do ulubionych,

     4. ustawianie powiadomień o dostępności danych Produktów,

     5. zmiana danych kontaktowych,

     6. informacji na temat dostawy,

     7. informacji na temat płatności,

     8. wglądu do swoich zgód,

     9. dostępu do metod płatności.

    5. Umowa o świadczenie Usługi Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Ciebie potwierdzenia prawidłowej rejestracji w Sklepie, wysłanego na adres elektroniczny podany przez Ciebie podczas rejestracji. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.

    6. Możesz w każdej chwili usunąć swoje Konto bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W celu skorzystania z tego uprawnienia wyślij wiadomość e- mail na adres: sklep@animalisland.eu. Z chwilą usunięcia Konta umowa o świadczenie Usługi Konta ulega rozwiązaniu.

    7. W przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Ciebie Regulaminu jesteśmy uprawnieni do zablokowania Twojego Konta, a nawet do jego usunięcia, a umowa o świadczenie Usługi Konta ulega rozwiązaniu.

   2. Koszyk

    1. Usługa Koszyk polega na ułatwieniu złożenia zamówienia Produktów. Dzięki niej możesz zapamiętać wybór swoich Produktów, wpisanych kodów rabatowych, wyświetlić podsumowanie ceny oraz kosztów dostawy.

    2. Korzystanie z Usługi Koszyk rozpoczyna się z momentem aktywowania przycisku

     „Dodaj do koszyka” (lub innego o równoważnej treści) znajdującego się pod ceną, obok zdjęcia Produktu, a kończy się z chwilą złożenia Zamówienia lub skorzystania z przycisku „Opróżnij koszyk” (lub innego o równoważnej treści). Dodanie Produktów do Koszyka nie oznacza ich rezerwacji. Koszyk zapamiętuje informacje

     o Produktach wybranych przez Ciebie także po zakończeniu sesji przeglądarki

     lub wylogowaniu się z Konta.

   3. Chat

    1. Korzystając ze Sklepu masz możliwość skontaktowania się z Nami przy pomocy Usługi Chat. W tym celu aktywuj przycisk „Rozpocznij chat” (lub inny o równoważnej treści) znajdujący się w prawym dolnym rogu Sklepu. Następnie wpisz interesujące Cię pytanie dotyczące asortymentu Sklepu, oferowanych przez Nas Usług lub funkcjonalności Sklepu.

    2. Chat jest prowadzony w formie chatu na żywo, co oznacza, że na Twoje pytania w godzinach funkcjonowania Chatu odpowiada Nasz pracownik/współpracownik.

    3. W celu zakończenia korzystania z Usługi Chatu zamknij okno Chatu.

    4. Zastrzegamy sobie prawo do nieodpowiadania na pytania, które nie dotyczą asortymentu Sklepu, oferowanych przez Nas Usług oraz funkcjonalności Sklepu albo są wulgarne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

   4. Newsletter

    1. Świadczymy usługę Newslettera, która polega na tym, że wysyłamy treści, które mogą Cię – jako klienta Naszego Sklepu – zainteresować. W Newsletterze możesz również znaleźć oferty, zniżki, promocje, kupony rabatowe.

    2. Aby otrzymywać Newsletter powinnaś/-eś:

     1. spełnić wymagania techniczne określone w pkt. III Regulaminu;

     2. połączyć się w trybie on-line ze Sklepem;

     3. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej;

     4. podać swój adres e-mail w okienku „Zapisz się do Newslettera” (okienko może mieć inny napis, ale o równoważnej treści);

     5. nacisnąć przycisk „Zapisz się” (lub inny o równoważnej treści).

    3. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

    4. Newsletter wysyłany jest zazwyczaj dwa razy w miesiącu.

    5. Jeżeli podałaś/eś swój adres e-mail i kliknęłaś/eś przycisk „Zapisz się” (lub inny o równoważnym znaczeniu) to oznacza, że wyrażasz zgodę na otrzymywanie Newslettera (zamówienie informacji handlowej).

    6. Zapisanie się na Newsletter jest jednoznaczne z akceptacją przez Ciebie treści

     Regulaminu.

    7. Po podaniu prawidłowych danych i kliknięciu przycisku „Zapisz się” (lub innego o równoważnej treści) otrzymasz od Nas maila z potwierdzeniem.

    8. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie.

    9. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z Naszej inicjatywy, w razie

     nieprzestrzegania przez Ciebie postanowień Regulaminu.

    10. Z chwilą dezaktywacji Usługi Newsletter zaprzestaniemy przesyłania na Twój adres poczty elektronicznej jego treści.

    11. Możesz w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi Newsletter.

    12. Newsletter zawiera nasze treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Nam lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez Naszej zgody stanowić może naruszenie prawa.

   5. Porzucony koszyk

    1. Świadczymy Usługę Porzuconego koszyka, która polega na tym, że jeżeli w przeciągu 25 godzin od momentu dodania Produktu do Koszyka nie zatwierdzisz Zamówienia, prześlemy Ci wiadomość mailową lub smsową przypominającą o możliwości dokończenia Zamówienia.

    2. Usługa Porzuconego koszyka dostępna jest dla Klientów niezarejestrowanych, jeżeli wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub dla Klientów zarejestrowanych. Możesz zrezygnować z tej Usługi poprzez kliknięcie w link znajdujący się w przesłanej do Ciebie wiadomości przypominającej o możliwości dokończenia Zamówienia.

   6. Udostępnianie i/lub możliwość pobierania treści

    Treść Regulaminu udostępniamy nieodpłatnie na stronie internetowej sklep.animalisland.eu/regulamin-sklepu w formie umożliwiającej jej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana przez Ciebie dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz świadczonych w jego ramach Usług.

   7. Możliwość zadawania nam pytań

    1. Korzystając ze Sklepu masz możliwość zadania Nam pytań dotyczących Naszych Usług. W tym celu powinnaś/-eś:

     1. spełnić wymagania techniczne określone w pkt. III Regulaminu;

     2. połączyć się w trybie on-line ze stroną internetową Sklepu – sklep.animalisland.eu;

     3. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej;

     4. podać swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść pytania w okienku „Zadaj nam pytanie” (okienko może zawierać inny, ale równoważny napis);

     5. nacisnąć przycisk „Wyślij” (przycisk może mieć inny, ale równoważny napis).

     6. możesz także skontaktować się ze Sklepem telefonicznie pod numerem: +48 721 000 066.

    2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i jednorazowo.

    3. Skorzystanie z tej Usługi jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

    4. Na zadane przez Ciebie pytanie odpowiemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 Dni Roboczych od wysłania przez Ciebie zapytania i podania prawidłowych danych.

    5. Zastrzegamy sobie prawo do nieodpowiadania na pytania, które nie dotyczą asortymentu Sklepu, oferowanych przez Nas Usług oraz funkcjonalności Sklepu albo są wulgarne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

   8. Powiadom o dostępności

    1. Świadczymy Usługę Powiadom o dostępności, która polega na tym, że gdy danego Produktu nie ma w Sklepie, a Ty chcesz wiedzieć, kiedy ponownie do niego wróci to podajesz swój adres e-mail i na ten adres zostanie wysłana wiadomość o tym, że Produkt jest ponownie dostępny.

    2. Aby otrzymywać Powiadomienie o dostępności powinnaś/-eś:

     1. spełnić wymagania techniczne określone w pkt. III Regulaminu;

     2. połączyć się w trybie on-line ze Sklepem;

     3. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej;

     4. podać swój adres e-mail w okienku „Powiadom o dostępności"(okienko może mieć inny napis, ale o równoważnej treści);

     5. nacisnąć przycisk „Powiadom o dostępności” (lub inny o równoważnej treści).

   9. Dodaj do ulubionych

    1. Świadczymy Usługę Dodaj do ulubionych, która polega na tym, że gdy podoba Ci się jakiś Produkt poprzez zaznaczenie serduszka znajdującego się na górze po prawej stronie od Produktu możesz dodać go do listy ulubionych Produktów.

    2. Aby Produkt Dodać do ulubionych powinnaś/-eś także:

     1. spełnić wymagania techniczne określone w pkt. III Regulaminu;

     2. połączyć się w trybie on-line ze Sklepem;

    3. Usługa Dodaj do ulubionych jest dostępna dla Klientów zarejestrowanych.

    4. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.

  2. Korzystanie z Usług Sklepu jest bezpłatne.

   

 6. PRODUKTY

  1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i Unii Europejskiej.

  2. Produktów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.

  3. W Sklepie mogą obowiązywać ograniczenia ilościowe dotyczące liczby sztuk danego Produktu, który możesz zamówić w ramach jednego Zamówienia. W razie przekroczenia limitu, złożenie Zamówienia nie będzie możliwe. W takim przypadku zmniejsz liczbę zamówionego Produktu w Koszyku.

 7. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Opisy Produktów wraz z cenami stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (informację handlową), a nie ofertę w rozumieniu K.C. Składając Zamówienie składasz ofertę kupna wskazanego Produktu za cenę i o cechach określonych w opisie Produktu.

  2. Możesz składać Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok. Sklep realizuje Zamówienia w godzinach pracy Sklepu, tj. od 8 do 16 w Dni Robocze. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

  3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

   1. wybierz Produkt, którym jesteś zainteresowana/-ny, a następnie aktywuj przycisk "Dodaj do koszyka" (lub inny o równoważnej treści) znajdujący się pod opisem wybranego Produktu;

   2. przejdź do Koszyka, który znajduje się w prawnym górnym rogu Sklepu;

   3. jeżeli nie posiadasz Konta, wypełnij Formularz Zamówienia poprzez wpisanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu;

   4. jeżeli posiadasz Konto, zweryfikuj podane dane i dodaj adres dostawy, jeżeli wcześniej go nie zapisałaś/-eś lub jest inny, niż wcześniej podany przez Ciebie;

   5. wybierz sposób dostawy oraz formę płatności;

   6. wybierz przycisk „Kupuję i płacę” (lub inny o równoważnej treści).

  4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści, zaakceptowania przez Ciebie Regulaminu oraz Polityki, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka.

  5. W przypadku wyboru opcji płatności wskazanej w pkt. IX ust. 1 lit. a. Regulaminu Zamówienie, które nie zostanie opłacone w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zostanie automatycznie anulowane.

  6. Po złożeniu Zamówienia prześlemy na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. W zależności od wybranego przez Ciebie sposobu płatności, otrzymasz odpowiednią informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

  7. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest Naszym oświadczeniem o przyjęciu oferty i z chwilą jej otrzymania przez Ciebie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

 8. CENA PRODUKTÓW

  1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Ciebie sposobu płatności i dostawy.

  2. Na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie cena za Produkt oraz koszty sposobu płatności i dostawy Produktu.

  3. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami K.C. oraz innymi przepisami prawa.

  4. Cena Produktu uwidoczniona w Sklepie jest wiążąca w chwili złożenia przez Ciebie Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie po złożeniu przez Ciebie Zamówienia.

  5. W Sklepie poza ceną Produktu, w celu porównania ceny obniżonej, widoczna będzie najniższa

  cena Produktu z okresu ostatnich 30 dni.

   

 9. SPOSÓB PŁATNOŚCI

  1. Masz możliwość opłacenia Zamówienia według swojego wyboru:

   1. możesz zapłacić za pomocą serwisu Blue Media, w którym znajdują się następujące metody płatności: Blik, bankowy przelew online, za pomocą Google Pay oraz za pomocą kart płatniczych VISA oraz Mastercard;

   2. możesz zapłacić przy dostawie. Zapłata ceny na ręce osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki.

  2. Możliwość wyboru określonego sposobu płatności online może być czasowo ograniczona z powodów technicznych. Możesz wybrać spośród opcji płatności dostępnych w Sklepie w momencie składania Zamówienia.

  3. Wszystkie Zamówienia są płatne w złotych (PLN). Płatność dokonywana z tytułu zapłaty ceny Produktu i kosztów dostawy obejmuje wszystkie obowiązujące podatki i opłaty (daniny publiczne).

  4. Wystawiamy dowody zakupu (paragon fiskalny lub faktura) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Składając Zamówienie wyrażasz zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej faktury elektronicznej lub elektronicznej wersji paragonu.

 10. WYSYŁKA I DOSTAWA

  1. Mamy obowiązek do dostarczenia Ci Produktu bez wad, z wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. XI ust. 13 Regulaminu.

  2. Sposób dostawy Produktu wybierasz podczas procesu składania Zamówienia.

  3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14. Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

  4. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Nas jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):

   1. wpływu należności na Nasz rachunek bankowy lub konto rozliczeniowe, gdy wybierzesz sposób płatności wskazany w pkt. IX ust. 1 lit. a Regulaminu,

   2. zawarcia Umowy Sprzedaży – gdy wybierzesz płatność wskazaną pkt. IX ust. 1 lit. b i c Regulaminu.

  5. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Ciebie formy dostawy.

  6. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane na terenie Polski w szczególności za pośrednictwem kurierów: DHL oraz InPost.

  7. Informacje o kosztach dostawy są podawane w procesie składania Zamówienia.

  8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, sprawdź w jego obecności kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki sporządź wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Ciebie i kuriera. Taka procedura ułatwi i przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji.

  9. Reklamację z tytułu nieprawidłowości związanych z dostawą możesz złożyć – według swojego wyboru – do podmiotu świadczącego usługę pocztową lub kurierską (przewozową) lub do Nas. Podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską (przewozową) rozpatruje reklamacje zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym podmiocie. Informacje o procedurach reklamacyjnych stosowanych przez podmiot świadczący usługę pocztową lub kurierską (przewozową) są udzielane przez ten podmiot.

  10. Jeżeli chcesz złożyć reklamację do Nas związaną z dostawą, możesz to zrobić e-mailem na adres: sklep@animalisland.eu lub listownie na adres: Animal Island Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 11.

  11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Nas reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji zostaniesz poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Ciebie albo przesyłką pocztową na wskazany przez Ciebie adres (w zależności od sposobu wniesienia reklamacji lub żądania zamieszczonego w reklamacji).

 11. REKLAMACJA PRODUKTU

  1. Klient-Konsument nie ma możliwości zareklamowania Produktu.

  2. Jeżeli jesteś Konsumentem odpowiadamy wobec Ciebie z tytułu rękojmi za wady fizyczne zakupionego Produktu na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w K.C. oraz ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie Konsumenta.

  3. Produkt uznaje się za posiadający wady fizyczne, jeżeli jest niezgodny z Umową Sprzedaży, w szczególności:

   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na oznaczony w Umowie Sprzedaży cel albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

   2. nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnialiśmy, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

   3. nie nadaje się do celu, o którym Nas poinformowałeś przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a My nie zgłosiliśmy zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

   4. został wydany w stanie niezupełnym.

  4. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem ośmiu lat od dnia wydania Produktu.

  5. Nie udzielamy gwarancji na oferowane w Sklepie Produkty, chyba że w opisie Produktu wskazano inaczej. Wykonanie uprawnień z gwarancji (jeśli Produkt jest objęty gwarancją) nie wpływa na Naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

  6. Zgłoszenia wad fizycznych lub prawnych dotyczące Produktów, mogą być zgłaszane:

   1. pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej sklep@animalisland.eu,

   2. na piśmie, na Nasz adres Animal Island Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Marii Fołtyn 11.

  7. Zgłoszenie wad fizycznych lub prawnych powinno zawierać:

   1. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego),

   2. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania,

   3. numer Zamówienia, który widnieje w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia,

   4. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.

  8. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Nas w terminie do 14 dni od ich otrzymania. O ewentualnych brakach reklamacji zostaniesz powiadomiony/a niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem prześlemy Ci informacje, w jaki sposób możesz uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

  9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomimy Cię listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

  10. Sposób rozpatrzenia reklamacji zależy od Twojego żądania. Zgodnie z art. 560-561 K.C., jeśli

   sprzedany Produkt ma wadę:

   1. w pierwszej kolejności Konsument może żądać naprawy lub wymiany Produktu,

   2. w przypadku, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową lub nie doprowadził Produktu do zgodności z umową lub brak zgodności Przedmiotu z umową występuje nadal, mimo, że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową lub brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w lit. a. lub z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niezgodności dla Ciebie wówczas możesz żądać obniżenia ceny Produktu lub odstąpić od umowy. Nie możesz jednakże odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Przedmiotu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Przedmiotu zgodnego z umową. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Przedmiotów dostarczonych na podstawie umowy możesz odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Przedmiotów, a także w odniesieniu do innych Przedmiotów nabytych przez Ciebie wraz z Przedmiotami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, abyś zgodził się zatrzymać wyłącznie Przedmioty zgodne z umową.

  11. Jeżeli zażądasz wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożysz oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a My nie ustosunkujemy się do tego żądania w terminie 14 dni, Twoje żądanie uważa się za uzasadnione.

  12. Przysługuje Ci możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  13. Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, szczególności:

   1. gdy wiedziałeś w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży o wadzie Produktu (art. 557 § 1 K.C.);

   2. jeżeli Produkt nie ma właściwości, o których publicznie zapewniała inna osoba wskazana w art. 556(1) § 2 K.C. jeśli zapewnień tych nie znaliśmy ani oceniając rozsądnie, znać nie mogliśmy znać albo nie mogły ono mieć wpływu na Twoją decyzję o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

  14. Informujemy, że Twoje subiektywne odczucia dotyczące Twojego indywidualnego gustu nie oznaczają, że Produkt ma wady w rozumieniu przepisów K.C.

  15. Jeżeli spośród zakupionych przez Ciebie Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad bez ich uszkodzenia, to Twoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży ogranicza się tylko do rzeczy wadliwych.

 12. KONTAKT I REKLAMACJE USŁUG

  1. Dokładamy należytej staranności, aby zapewnić odpowiedni poziom funkcjonowania Naszego Sklepu. Masz prawo zgłosić zastrzeżenia i błędy w funkcjonowaniu Sklepu pisząc do nas e-maila na adres: sklep@animalisland.eu, lub dzwoniąc pod numer: +48 721 000 066.

  2. Jeżeli korzystasz z Naszych Usług masz prawo składania zgłoszenia wad fizycznych lub prawnych

   pisząc wiadomość e-mail na adres: sklep@animalisland.eu.

  3. W reklamacji lub zgłoszeniu wad fizycznych lub prawnych podaj:

   1. Twoje dane kontaktowe, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację,

   2. opis, na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze lub w funkcjonowaniu Sklepu, oraz Twoje oczekiwania z nimi związane.

  4. Możemy poprosić Cię o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia pełnej odpowiedzi.

  5. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu pełniej informacji, nie później niż w terminie 14 dni. O decyzji w przedmiocie reklamacji lub zgłoszenia powiadomimy Cię niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Masz prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostawy. Nie musisz podawać przyczyny odstąpienia od Umowy Sprzedaży ani ponosić w związku z tym kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Nas oraz kosztów odesłania Produktu do Nas.

  2. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, a My możemy żądać od Ciebie pokrycia związanych z tym kosztów.

  3. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży musisz Nas jednoznacznie poinformować o swojej decyzji. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Możesz z niego skorzystać.

  4. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, określonego w pkt. XII ust. 1 Regulaminu, wystarczające jest wysłanie do Nas informacji o chęci skorzystania z prawa odstąpienia, przed upływem tego termin, na Nasz adres poczty elektronicznej sklep@animalisland.eu.

  5. Masz obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwrócić Nam Produkt.

  6. Zwracany Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres:

   Animal Island sp. z o.o. ul. Marii Fołtyn 11, 26-600 Radom

  7. Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia przez Ciebie od Umowy Sprzedaży, zwrócić Ci wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Nas.

  8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tej samej metody płatności, jaką wybrałaś/eś

   lub tradycyjnym przelewem bankowym.

  9. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 14. DANE OSOBOWE

  1. Zobowiązujemy się do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z naciskiem na stosowanie środków technicznych i organizacyjnych odpowiednio dostosowanych do przetwarzanych danych osobowych.

  2. Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności:

  sklep.animalisland.eu/policies/privacy-policy.

   

 15. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie rezultatu, możesz skorzystać m.in. z:

  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

    

  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;

    

  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 16. PRAWA AUTORSKIE

  Przysługują Nam prawa autorskie do wszystkich artykułów i treści zamieszczanych w Sklepie. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, także wszystkie obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi na znak towarowy i należą do Nas lub są przez Nas licencjonowane. Nie wyrażamy zgody na ich kopiowanie lub ich zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób.

 17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Sklepu.

  2. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Sklepu ze względu na jego modernizację.

 18. ZMIANA REGULAMINU

  1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści Regulaminu z ważnych powodów, takich jak:

   1. w przypadku zmiany przepisów – konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkujących koniecznością ̨ jego zmodyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;

   2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

   3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;

   4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

   5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiły w Regulaminie;

   6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

   7. przeciwdziałanie nadużyciom;

   8. poprawa jakości obsługi;

   9. techniczna zmiana procesu zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

  2. Zmiana treści Regulaminu jest skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu w Sklepie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym w Sklepie.

  3. W przypadku Usługi Konta, zmieniony Regulamin wiąże Cię, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 K.C., to jest: zostałeś/aś prawidłowo powiadomiony/a o jego zmianach i nie wypowiedziałeś/aś umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

  4. Jeżeli zmiana Regulaminu skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek opłat, masz prawo odstąpienia od Umowy.

  5. Jeżeli jesteś zarejestrowany w Sklepie zostaniesz poinformowany o każdej zmianie Regulaminu poprzez wysyłkę wiadomości na podany przez Ciebie przy rejestracji adres e-mail.

  6. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, możesz nieodpłatnie usunąć swoje Konto w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Ciebie Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

  7. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Sklepie.

   

 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną Umowę Sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa Sprzedaży zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.

 2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu są w języku polskim.

 3. W przypadku ewentualnego sporu przed sądem powszechnym właściwym będzie sąd według właściwości ogólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza Twoich uprawnień wynikających z przepisów prawa.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy K.C., przepisy U.Ś.U.D.E. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.